Hanabi (117) 东南大学

Yanbing Wang[教练], Zhu Chengkai, Xie Shufang, Xin Weizhao

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。