For the Dream (93) 山东理工大学

Xianwei Zhang[教练], Jinxin Chai, yanan pan, Mingxiao Zhu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。