SauceCode (111) 南开大学

Xiaoguang Liu[教练], Renyi Chen, Hongyu Ouyang, HongYu Zang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。