ALPC_迈巴赫 (50) 国防科技大学

Yuxing Peng[教练], yuwei xu, Lujia Yin, Xuan Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。