HDU-D-Ark (186) 杭州电子科技大学

Chunying Liu [教练], Zimu WANG , ZHOU XIANJIE , Xiangsheng ZHENG

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。