Tianjin (181) 南开大学

Xiaoguang Liu [教练], Xi Huang , Yusong Liu , YiLin Wang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。