Demacia (171) 浙江师范大学

Xiaowei He [教练], Sheng Qiu , Yifan Ye , Huangbin Zhan

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。