six (170) 浙江农林大学

Dasheng Wu [教练], Shen Chaokang , shidong fan , ruohui jiang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。