WAWAWA (162) 宁波工程学院

Jianghua Xuan [教练], kai wang , Jiahao Yin , xiao zhao

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。