SCAU_URG (157) 华南农业大学

Xiangji Chen [教练], Zhaofa Fang , Weijian Xie , GongLin Zheng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。