CQU-WWW (104) 重庆大学

Jia Li [教练], wei xu , Qingwen Zeng , Peiwen Zheng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。