jiangyou (151) 华中科技大学

Shi Yin [教练], Ruixing Wang , Feng Xiong , Kangle Yu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。