JUST FOR YOU (150) 山东理工大学

Haipeng Wang [教练], minghui fan , YongXin Gao , jian xu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。