oOWOo (141) 湘潭大学

Yuexiang Shi [教练], shi kan , Nianlong Li , chongbo Wei

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。