Meizhi (136) 陕西师范大学

Tao Wang [教练], Xueran Han , Xiaoqi Wang , Boyu Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。