HPU_AC (130) 河南理工大学

Jianfang Wang [教练], Jinlei Huang , Zhenggang Qiu , Yangtao Wang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。