Coeus (126) 西南民族大学

Jingzhong XIAO [教练], Huachao Chen , yuexi qiu , Ji Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。