Matrix (124) 东北师范大学

Zhiguo Zhou [教练], Xin Gao , Sheng Tao , Zongming Yin

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。