Charizard (98) 华南理工大学

Chuhua Xian [教练], Jiaming Fang , Wenjun Wu , Zebin Zheng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。