Huade AC (97) 哈尔滨华德学院

Dan Gong [教练], zhengdong niu , Jia Yi Zhao , jianyang zhou

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。