HEHE (96) 华中师范大学

Ye JunMin [教练], xiaohong ji , ChengNing Wang , Jiaqi Zeng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。