NWAFU-Cloud (122) 西北农林科技大学

Yaojun Geng [教练], Shuangli Li , Yanzhe Shi , Xiaoliang Tian

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。