AC_Panda (95) 上海大学

Weimin LI [教练], Yingning Gao , Yi XU , Xuming Zheng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。