NEU_WeWantToDo (92) 东北大学

Xiaofeng Liu [教练], Gaofei Cao , cheng meng , Yuqi Zhu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。