JungeFreund (9) 清华大学

Xiaojun Wu [教练], Shenghan Gao , Jianqiao Luo , Yujie Qian

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。