Phoenix (83) 哈尔滨工业大学(威海)

Kaikun Dong [教练], Yian Deng , Zhuoqiao Liang , Zhipeng Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。