Hrbust2 (120) 哈尔滨理工大学

Shouguo Sheng [教练], Fang Gao , Liangxiang Yue , Zhao Zhan

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。