yyfish (70) 中国石油大学(华东)

Zhang Xue-hui [教练], Qingjin Gao , Xiaofeng Wang , Han Zhou

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。