UJN_Esperer (7) 济南大学

Yan Jiang [教练], Zuowei Meng , sheng zhang , Lianxiang Zhuo

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。