Big sword of Soochow (67) 苏州大学

Tingrong Xu [教练], Tong Wei , Pu Yuanjie , Yuxiang Zhao

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。