zafu_shilijia (66) 浙江农林大学

Dasheng Wu [教练], Jiecheng He , Xudong Jiang , Tao Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。