ysdcxy (60) 浙江大学城市学院

Yong Zhang [教练], Shengwei Shi , Binfeng Wu , Zhengyi Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。