LAB104 (119) 福建师范大学

Wen Wu [教练], Zhang Hanzheng , Zhou yiwei , Li Yuanjie

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。