VIKI (58) 南开大学

Xiaoguang Liu [教练], shu gong , Zhewen Mo , Zhuanhao Wu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。