Peach (49) 西安交通大学

Guan Wang [教练], Wang Maoguang , Huaiyuan Wang , Wang Xiangyu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。