NameSpace (46) 陕西师范大学

Tao Wang [教练], Kun He , Ruiwen Zhang , Ning Zhou

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。