Do Your Best (117) 山东理工大学

Xianwei Zhang [教练], Yining LI , wenna lu , Fulong Xu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。