Kiyama_aMio (40) 西南民族大学

Jingzhong XIAO [教练], Yujun Li , Yisong Tang , Xiang Zhao

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。