SHU_NoName (37) 上海大学

Yunfu Shen [教练], Yifan LUO , Shichao MENG , Wentao PAN

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。