doubility (35) 华南理工大学

Chuhua Xian [教练], Zhenkun Cai , Wenjian Lv , jingwei zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。