kiana (34) 北京邮电大学

Ming Fang [教练], YingXiang Jiao , Jie Liu , Zitian Wang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。