lolicon (3) 华南理工大学

Chuhua Xian [教练], Canwen Deng , Zihan Gao , Jianlong Li

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。