XDU_POTENTIAL (29) 西安电子科技大学

Shuping Zhang [教练], Yuhang Liu , Liangliang Su , Guangrui Xu

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。