Tsunami (28) 安阳工学院

WANHUA QI [教练], ChenGuang Wang , Jipeng Wei , Zhen Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。