NEU_Submit (251) 东北大学

Xiaofeng Liu [教练], zhuoheng shen , Ziheng Tao , Weimin Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。