HPU_C (230) 河南理工大学

Shichao Yang [教练], Xiaohui Kang , Weisong Sheng , Shichao Yang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。