Firstquarter (225) 东北师范大学

Wei Pan [教练], Xiaobing Guo , Tianyu Wang , Quan Zhang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。