SCAU_so_easy (222) 华南农业大学

Xiangji Chen [教练], Shuohui Weng , Yongxing Zhan , Zhe Zheng

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。