Urochordata (221) 华南理工大学

Chuhua Xian [教练], Bixin Ke , Xinyi Rong , Zhekai Wang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。