Unite as one (217) 湖北民族学院

mingjia tan [教练], dong jian , Ke Wei , jiang zhiqiang

横坐标为时间,纵坐标对应为该队的排名。